“Je bent zelf verantwoordelijk voor je gevoelens”

Een nieuw opiniestuk gepubliceerd op de site van de LVV; de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen

De aanleiding voor het schrijven van dit artikel is gelegen in het feit dat het nemen van verantwoordelijkheid voor de ik-eigen gevoelens bij grensoverschrijdend gedrag, nauwelijks ter sprake komt in de media. Terwijl verantwoordelijkheid nemen voorafgaat aan de gewenste gedragsverandering van zowel de dader als het slachtoffer.

Lees HIER het volledige artikel .

Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

Bewindspersonen hebben vanaf 23 december 2022 een gedragscode waarin alle regels en uitgangspunten waar zij zich aan moeten houden gebundeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe zij omgaan met nevenwerkzaamheden, geschenken en vervolgfuncties.

Deze gedragscode en het onderwerp ‘integriteit’ worden vanaf nu elk jaar in de ministerraad besproken, voorafgegaan door een training. Ook komt er een vertrouwenspersoon die bewindspersonen kan adviseren over integriteitskwesties.

 

Samenwerken in teamverband. Blijf wel jezelf!

Een korte beschouwing.
Door Frans Poos, Extern Vertrouwenspersoon 


Samen werken , ja natuurlijk! En in teamverband?
Nou, daar ben ik nog niet zo van overtuigd. 

Er wordt in managerskringen nogal snel geroepen dat in teamverband moet worden (samen)gewerkt. ‘We moeten het samen doen. Wij vormen samen een hecht team….’ En volgens diezelfde managers wordt dat ‘hechte team’ het snelst bereikt als  ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. Maar wat betekent dit nou echt?

Het antwoord is: Weinig of geen ruimte voor individueel ofwel persoonlijk onderscheid.   

Het is misschien ook best moeilijk om bij een start in een team, waar een duidelijk beroep wordt gedaan op ‘hechte samenwerking’, je als individu op te stellen. Want je wilt je graag op je gemak voelen, comfortabel voelen, gehoord en gekend worden. Je probeert zo snel mogelijk  contacten te leggen en neemt daartoe zelf het initiatief. Je voelt je erkend als die ander jou accepteert, als die ander ook moeite doet om in contact met  jou te komen. Want dat schept al gauw een band. Je wordt gezien en gehoord.  En daardoor voel je je al meteen comfortabel, veiliger, in elk geval al bij de ’collega’s.

Er ontstaat op deze manier al snel een ‘wij-gevoel.’ En bij een ‘wij-gevoel’ schuilt al gauw het gevaar van ‘wij’ tegen ‘zij.’ En dus wordt er gepraat over ‘zij’. Soms zelfs geroddeld. Want ‘roddelen’ geeft een gevoel van verbinding.  “Wij samen denken precies hetzelfde over hem/haar.” 

Het venijnige van geroddel, nog eens versterkt door het werken in een team, is dat het nauwelijks of helemaal geen ruimte  laat tot ‘verschillend denken’ over iets of iemand. Het mogelijke verschil dat er is in het denken over die ander of over een bepaald onderwerp wordt onderdrukt door het gevoel je verbonden te voelen met de collega’(s). Heb maar eens de moed om een roddel te weerspreken of om je te onderscheiden door de roddel te stoppen!

In de kern heeft ieder mens  psycho-emotionele ruimte en comfort nodig om goed te kunnen functioneren. Binnen die noodzakelijke ruimte moeten verschillen tussen de opvattingen/overtuigingen van mensen kunnen (blijven) bestaan. Ja, zelfs en nóg beter, door die verschillen te respecteren!

Een gezonde teamontwikkeling vindt dus plaats wanneer er ruimte is in de groep om je als autonoom denkend mens te  onderscheiden. Dat je persoonlijkheid en karakter niet ondergeschikt worden gemaakt aan de enge opdracht  om samen werken.

Advies: sta voor jouw overtuiging/opvatting.  En durf je eigen mening te ventileren binnen elke vorm van samenwerking!


Tot zover.

Nog een lange weg te gaan

De actualiteit leert ons dat er nog een lange weg te gaan is om het grensoverschrijdende gedrag serieus te nemen en te bestrijden. De recente gebeurtenissen over de vorige 2e Kamervoorzitter laten nu al zien dat veelvuldige meldingen te weinig serieus zijn genomen om welke redenen dan ook. Benieuwd ben ik naar de rol van de interne en externe vertrouwenspersoon en de mate waarin hij of zij ruimte heeft gekregen om naar eer en geweten professioneel te hebben kunnen handelen.

Ook op andere domeinen, zoals de sport, valt nog veel te ontwikkelen, zie onderstaande citaat:

Website van de Rijksoverheid,

Minister Dijkgraaf (OCW): ‘‘Recente incidenten in de sport- en televisiewereld laten ons zien dat de aanleiding van de #MeToo beweging in ons land nog altijd leeft. Dit moet veranderen. We moeten in iedere organisatie actief het gesprek gaan voeren om ervan bewust te zijn dat dit op iedere plek kan gebeuren. We werken aan een cultuurverandering waarin niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Want elk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld is er één te veel. Ik ben blij dat we, samen met Mariëtte Hamer als regeringscommissaris, hier vanuit de overheid grondig mee aan de slag gaan.’’

Ollongren: Externe vertrouwenspersonen hebben voordelen

Citaat uit de brief van Minister Ollongren naar aanleiding van vragen omtrent het functioneren van het instituut Vertrouwenspersoon binnen de Rijksoverheid.

Uit zowel het onderzoek van Nyenrode als het onderzoek van ICTU komt naar voren dat in een aantal gevallen en in specifieke situaties een behoefte bestaat aan een externe vertrouwenspersoon. Sommige ministeries hebben reeds externe vertrouwenspersonen en hebben hier goede ervaringen mee opgedaan. Externe vertrouwenspersonen hebben naast interne vertrouwenspersonen een aantal voordelen, zij kunnen bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij zaken die organisatieoverstijgend zijn en gemeld moeten worden. Verder hebben zij over het algemeen minder last van de hiërarchie van de organisatie en ook minder last van ervaringen met of sentimenten bij beleidsmaatregelen in de organisatie. Medewerkers komen om verschillende redenen bij externe vertrouwenspersonen, 

 

Brief van Minister Ollongren, Datum 20 juni 2019.
Betreft Rol en positie interne en externe vertrouwenspersonen en verkenning rijksbrede escalatiemogelijkheid.

SER onderzoekt arbeidsomstandigheden

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. Daaruit de volgende toch wel verontrustende conclusies: