Welkom

Het grensoverschrijdend gedrag

U bent als werkgever en dus samen met uw medewerkers, bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uw onderneming,

Specifiek voor u, geldt ook voor de veiligheid van de werknemers.
Succes wordt vaak naar buiten gebracht, maar zeker ook over de werksfeer en de omstandigheden op de werkvloer wordt door de meeste werknemers zowel binnen als buiten het bedrijf, veel gesproken.

Echter wanneer het om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag gaat, zo blijkt uit onderzoek en multimedia, wordt de werknemer vaak terughoudend.
Ten gevolge hiervan dreigt het slachtoffer een gevangene te worden van zijn of haar eigen angst, waardoor het functioneren op de proef wordt gesteld en herhaaldelijk of langdurige uitval dreigt.

De in de Arbowet genoemde psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA) zijn in zo’n geval voor de werknemer onveilig om goed te kunnen functioneren.

Als een medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag is het goed dat hij weet waar en hoe hij dat kan melden. Dit is vast gelegd in een regeling op uw bedrijf/instelling: de RI&E, waarin de psychosociale werkomstandigheden worden geëvalueerd.

De werknemer in eerste instantie vooral gehoord worden en zijn angst, boosheid en verdriet delen me een vertrouwenspersoon. Zich niet gehoord voelen of weten, kan leiden tot escalatie of uiteindelijk tot een klacht.

Door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon haalt u een expertise in huis, waardoor een gang naar de interne klachtencommissie in veel gevallen voorkomen kan worden. Ook kan de externe vertrouwenspersoon behulpzaam zijn, wanneer het gaat om integriteitszaken en misstanden die organisatie overstijgen.

Een plus voor de externe vertrouwenspersoon is dat hij over het algemeen minder last heeft van de hiërarchie van de organisatie en ook minder last van ervaringen met of sentimenten bij beleidsmaatregelen; hij maakt geen onderdeel uit van de bedrijfscultuur.

Zij kunnen daarnaast een gesprekspartner zijn voor de mogelijk bij uw bedrijf al aangestelde interne vertrouwenspersoon.

Als vrijgevestigde en externe vertrouwenspersoon ben ik op het gebied van de psychosociale arbeidsomstandigheden voldoende onafhankelijk, vakbekwaam en toegankelijk om u en uw medewerkers te helpen om bij grensoverschrijdend gedrag als Vertrouwenspersoon te zorgen voor:
Opvang, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Frans Poos helpt:

 • u te voldoen aan wat de actuele de wet- en regelgeving van u en uw bedrijf vraagt
 • inhoud geven aan het beleid met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting
 • u bij het voorkomen en beperken van mogelijke imagoschade
 • u bij het samenstellen en evalueren van de RI&E

De integriteitsvraag

Een procedure voor het melden van misstanden op de werkvloer is verplicht. Veel bedrijven weten niet dat wanneer zij groter zijn dan 50 werknemers, verplicht zijn een meldregeling integriteit te hebben.
Wanneer een medewerker een vermoeden heeft van het overtreden van een wettelijk voorschrift, gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van mensen, fraude, diefstal, overtreding van de milieuwetgeving of het strafrecht, moet zijn werkgever er in voorzien hoe om te gaan met de genoemde misstanden. De werkgever maakt een meldregeling en een procedure die de werknemer dient te volgen, ten behoeve van het intern behandelen van de melding. De misstand moet immers eerst intern worden gemeld en het bedrijf moet in staat worden gesteld om het intern op te lossen. Lukt dat niet, dan volgt de stap naar het Huis voor Klokkenluiders.

Ook hier kan de Vertrouwenspersoon Integriteit ondersteunend en begeleidend op treden ten behoeve van de melder met als eerste doel om te onderzoeken of de misstand intern kan worden opgelost.
Hoe goed u en uw bedrijf of instelling ook uw best doet om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag niet te laten gebeuren, op de werkvloer is het niet altijd te voorkomen. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan helpen u in deze te ontzorgen.

U schakelt mij in voor:

 1. Het in de praktijk brengen van de drie uitgangspunten bij het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteitproblemen:
  Verantwoordelijkheid nemen en Vertrouwen geven leidt tot Veiligheid.
 2. Ondersteuning van uw interne Vertrouwenspersoon
 3. Het geven van voorlichting en advies over dit beleid aan personeel, staf en ondernemingsraad

Beter

Al hetgeen ongewenst verborgen blijft, leidt tot spanningen en afwezigheid

vertouwd

Bij de vertrouwenspersoon wordt de anonimiteit gewaarborgd

Veilig

Contact met de vertrouwenspersoon kan het begin zijn van een veilig werkklimaat

Als werknemer heb je recht op vertrouwen

Waarschijnlijk loop je al enige tijd rond met een knagend gevoel. Je bent onaangenaam getroffen door de manier waarop je collega jou benadert. Zo dichtbij…

Je vond het ongewenst die manier van omgang. Je twijfelde. Wat moet ik hiermee? Het ongewenste onaangename gedrag van die collega met hem (*) bespreken? Of met een andere collega misschien? Zouden ze je wel geloven? Of niet serieus nemen? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Je komt er niet uit. Met als gevolg dat je steeds meer opgesloten raakt in jezelf. Je wordt stiller, trekt je terug. Of, dat kan ook, je gaat je stoer gedragen om je eigen bange en onzekere gevoel te camoufleren. Of word je boos? Omdat dat onacceptabele gedrag niet uit zichzelf stopt. Begrijpt dan niemand hier op de werkvloer dat dit gedrag niet kan? Zien ze het niet dat ik steeds meer in mijn schulp kruip bij het contact met die collega? Je verlangt naar rust. Naar beëindiging van deze misère. Maar hoe?

Weet je of jouw bedrijf misschien een Interne of Externe Vertrouwenspersoon heeft aangesteld? En dat je bij hem (*) terecht kunt met jouw knagend gevoel over de houding en het gedrag van die collega. En dat dit anoniem kan. Zonder dat iemand erachter komt. Je kunt zo jouw netelige situatie bij hem (*) op tafel leggen.

Doe het! Het is de eerste stap om je weer veilig en comfortabel te voelen op je werk.
Het is het méér dan waard. En die Vertrouwenspersoon is daarvoor. Voor jou. En voor jouw kwestie. Hij kan jouw probleem oplossen.

En een Vertrouwenspersoon kent geen wachtlijst!

U schakelt mij in voor:

 • Alle vertrouwenszaken
 • Het in orde maken van uw beleid
 • Ondersteuning en begeleiding van uw interne vertrouwenspersonen
 • Het geven van voorlichting aan uw personeel en leden van de ondernemingsraad
 • Een gedegen en onderbouwd advies

U zoekt een betrouwbare externe vertrouwenspersoon? Iemand die ervoor zorgt dat de medewerkers van uw organisatie zich gehoord en gewaardeerd voelen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

© Copyright - Poos Therapie