Het grensoverschrijdend gedrag

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uw onderneming, dus ook voor de veiligheid van uw werknemers. Die veiligheid kan soms in gevaar komen. Bijvoorbeeld door ongewenst of grensoverschrijdend gedrag of bij integriteitskwesties. Hoe goed u als werkgever ook uw best doet dit te bestrijden, op de werkvloer is dit helaas niet altijd te voorkomen. Een Externe Vertrouwenspersoon kan u in zulke netelige situaties ontzorgen.

De interne gang van zaken binnen uw onderneming is buiten uw bedrijf vaker onderwerp van gesprek dan uw wellicht denkt. Niet alleen de successen brengen uw werknemers naar buiten, ook de sfeer en omstandigheden op de werkvloer zijn onderwerpen die regelmatig met buitenstaanders worden uitgewisseld.
Maar bij ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag is de werknemer vaak terughoudend. Vaak uit angst of schaamte. Het zwijgen kan hem of haar op den duur te belastend worden, waardoor de kans bestaat op disfunctioneren met als gevolg herhaaldelijk of langdurige uitval van de werknemer. De psychosociale arbeidsomstandigheden, zoals ze in de Arbowet worden genoemd, zijn in een dergelijke situatie voor de werknemer onveilig om goed te kunnen functioneren.

Als een werknemer te maken krijgt met ongewenst gedrag dient hij of zij te weten waar en hoe dit kan worden gemeld. Deze verplichting is vastgelegd in een regeling in uw bedrijf/instelling: de zogenaamde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hierin worden de psychosociale werkomstandigheden geëvalueerd.

De werknemer dient dan in eerste instantie gehoord te worden en in de gelegenheid te worden gesteld zijn/haar angst, boosheid en verdriet te delen met een vertrouwenspersoon. Het zich in zulke omstandigheden niet-gehoord voelen, kan bij de werknemer escaleren en uiteindelijk leiden tot een officiële klacht.

Een gang naar de interne klachtencommissie kan in veel gevallen worden voorkomen door de inschakeling van een Externe Vertrouwenspersoon. Ook kan deze functionaris u helpen bij integriteitszaken en misstanden die de organisatie overstijgen.
Het grote voordeel van een Externe Vertrouwenspersoon is dat hij in zijn werkzaamheden geen last ondervindt van de hiërarchie binnen de organisatie en weinig of geen hinder ervaart van sentimenten die zich bij bepaalde beleidsmaatregelen kunnen voordoen. Hij maakt immers geen deel uit van de bedrijfscultuur.
Daarenboven kan een Externe Vertrouwenspersoon een goede sparringpartner zijn voor de bij uw bedrijf werkzame Interne Vertrouwenspersoon.

Frans Poos helpt:

 • u te voldoen aan wat de actuele de wet- en regelgeving van u en uw bedrijf vraagt
 • inhoud geven aan het beleid met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting
 • u bij het voorkomen en beperken van mogelijke imagoschade
 • u bij het samenstellen en evalueren van de RI&E

De integriteitsvraag

Een procedure voor het melden van misstanden op de werkvloer is verplicht. Veel bedrijven weten niet dat wanneer zij groter zijn dan 50 werknemers, verplicht zijn een meldregeling integriteit te hebben.
Wanneer een medewerker een vermoeden heeft van het overtreden van een wettelijk voorschrift, gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van mensen, fraude, diefstal, overtreding van de milieuwetgeving of het strafrecht, moet zijn werkgever er in voorzien hoe om te gaan met de genoemde misstanden. De werkgever maakt een meldregeling en een procedure die de werknemer dient te volgen, ten behoeve van het intern behandelen van de melding. De misstand moet immers eerst intern worden gemeld en het bedrijf moet in staat worden gesteld om het intern op te lossen. Lukt dat niet, dan volgt de stap naar het Huis voor Klokkenluiders.

Ook hier kan de Vertrouwenspersoon Integriteit ondersteunend en begeleidend op treden ten behoeve van de melder met als eerste doel om te onderzoeken of de misstand intern kan worden opgelost.
Hoe goed u en uw bedrijf of instelling ook uw best doet om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag niet te laten gebeuren, op de werkvloer is het niet altijd te voorkomen. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan helpen u in deze te ontzorgen.

U schakelt mij in voor:

 1. Het in de praktijk brengen van de drie uitgangspunten bij het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteitproblemen:
  Verantwoordelijkheid nemen en Vertrouwen geven leidt tot Veiligheid.
 2. Ondersteuning van uw interne Vertrouwenspersoon
 3. Het geven van voorlichting en advies over dit beleid aan personeel, staf en ondernemingsraad

Beter

Al hetgeen ongewenst verborgen blijft, leidt tot spanningen en afwezigheid

vertrouwd

Bij de vertrouwenspersoon wordt de anonimiteit gewaarborgd

Veilig

Contact met de vertrouwenspersoon kan het begin zijn van een veilig werkklimaat

Als werknemer heb je recht op vertrouwen

Waarschijnlijk loop je al enige tijd rond met een knagend gevoel. Je bent onaangenaam getroffen door de manier waarop je collega jou benadert. Zo dichtbij…

Je vond het ongewenst die manier van omgang. Je twijfelde. Wat moet ik hiermee? Het ongewenste onaangename gedrag van die collega met hem (*) bespreken? Of met een andere collega misschien? Zouden ze je wel geloven? Of niet serieus nemen? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Je komt er niet uit. Met als gevolg dat je steeds meer opgesloten raakt in jezelf. Je wordt stiller, trekt je terug. Of, dat kan ook, je gaat je stoer gedragen om je eigen bange en onzekere gevoel te camoufleren. Of word je boos? Omdat dat onacceptabele gedrag niet uit zichzelf stopt. Begrijpt dan niemand hier op de werkvloer dat dit gedrag niet kan? Zien ze het niet dat ik steeds meer in mijn schulp kruip bij het contact met die collega? Je verlangt naar rust. Naar beëindiging van deze misère. Maar hoe?

Weet je of jouw bedrijf misschien een Interne of Externe Vertrouwenspersoon heeft aangesteld? En dat je bij hem (*) terecht kunt met jouw knagend gevoel over de houding en het gedrag van die collega. En dat dit anoniem kan. Zonder dat iemand erachter komt. Je kunt zo jouw netelige situatie bij hem (*) op tafel leggen.

Doe het! Het is de eerste stap om je weer veilig en comfortabel te voelen op je werk.
Het is het méér dan waard. En die Vertrouwenspersoon is daarvoor. Voor jou. En voor jouw kwestie. Hij kan jouw probleem oplossen.

En een Vertrouwenspersoon kent geen wachtlijst!

Voor u gelezen

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

U schakelt mij in voor:

 • Alle vertrouwenszaken
 • Het in orde maken van uw beleid
 • Ondersteuning en begeleiding van uw interne vertrouwenspersonen
 • Het geven van voorlichting aan uw personeel en leden van de ondernemingsraad
 • Een gedegen en onderbouwd advies

Werknemers in Nederland

Heeft last van ongewenste omgangsvormen op het werk
0%
heeft last van ongewenst gedrag door externen
0%
5% van de werkgevers vindt agressie en geweld een belangrijk risico
0%

U zoekt een betrouwbare externe vertrouwenspersoon? Iemand die ervoor zorgt dat de medewerkers van uw organisatie zich gehoord en gewaardeerd voelen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

© Copyright - Poos Therapie