Visie

Natuurlijk kent u uw mensen het beste. Dat is vaak een voordeel, maar ook een nadeel. In het bijzonder wanneer er problemen ontstaan in de privésfeer, of wanneer er sprake is van disfunctioneren (van het individu of van het team) is het soms lastig signalen vroegtijdig te signaleren of voldoende afstand te bewaren. We zien dan dat de signalen achteraf wel duidelijk waren en de noodzaak van interventie wel herkend wordt, maar dat er allerlei belemmeringen optreden (geen tijd, geen prioriteit, geen expertise…). Hoe dan ook: duidelijk is dat het niet erkennen van de inzet van de werknemer tot uitval en ontevredenheid, ongemotiveerdheid en gezondheidsklachten leidt.

Een maatschappij bestaat uit systemen, waarbinnen mensen rollen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld tegelijkertijd partner, vader, zoon, werknemer, zakenpartner, collega, leidinggevende zijn. Er bestaat een inter-afhankelijkheid tussen de rollen. Deze rollen kunnen conflicteren. Als men niet weet hoe men hiermee om moet gaan, kan er disfunctioneren ontstaan. Dit uit zich in conflicten (privé en/of op het werk, verzuim, overspanning, etc.). Door inzicht ontstaat bewustwording en dat leidt uiteindelijk tot gedragsveranderingen.

Bij het onderzoeken en aanpakken van problemen hanteren wij een multidimensionale insteek. Wij interveniëren op de verschillende niveaus van systemen. Via gerichte beoordeling en onderzoek, coaching, training of anderszins stellen wij mensen vervolgens in staat tot inzicht en bewustwording te komen. Zij krijgen handvatten om hun eigen persoonlijke of professionele ontwikkeling gestalte te kunnen geven. Op die manier nemen ze de regie terug over hun leven en werk. Hierdoor creëren ze zelf kansen en nieuwe perspectieven. De grondslag voor onze benadering is terug te vinden bij de systeem- en communicatietheorie van Watzlawick en de psychologie van Carl Jung.

Van een dergelijke interventie zien we een duidelijk langetermijneffect. Het zelfsturend vermogen namelijk, wordt via een diepte-investering zodanig vergroot dat betrokkenen in staat geacht mogen worden om het nieuwe gedrag structureel te kunnen veranderen en te verankeren. Wij lossen niet alleen een acuut vraagstuk op, maar zorgen tevens voor meerwaarde op het vlak van persoonlijke en professionele groei van mensen.

Dat is de meerwaarde van Bureau Van den Bosch & Poos.